جشنواره رضوی - اخبار و رویدادها
English            
انتخاب وب سایت

تقویم روند اجرایی مسابقه سیره رضوی

ردیف

مراحل اجرای مسابقه

تاریخ

1

شروع تبلیغات

94/03/01

2

شروع ثبت نام

94/3/10

3

پایان ثبت نام

94/03/20

4

برگزاری مرحله نخست مسابقه

94/07/11

5

برگزاری مرحله دوم مسابقه

94/07/20

 

 

15 شهريور 1395