جشنواره رضوی - فراخوان
English            
انتخاب وب سایت

طرح مسابقه علمی درون دانشگاهی پردیس خواهران

    هدف

 • آشنایی با سیره علمی و عملی امام رضا (ع)
 • تشویق دانشجویان به انجام فعالیت های علمی
 • آموزش فعالیت های گروهی و تیمی به دانشجویان
 • افزایش قدرت استدلال دانشجویان و انطباق آموخته ها با مسائل روز

 موضوع طرح

 • مسابقه علمی دانشجویی با موضوع فرهنگ معاشرت در خانواده در قرآن کریم و سیره رضوی

 ثبت نام

 • ثبت نام دانشجویان به صورت گروه های سه نفره می باشد که می توانند از رشته های مختلف نیز باشد. این مسابقه مختص اعضای انجمن های علمی نیست ولی در صورت امتیاز برابر در گروه ها، اعضای انجمن شرکت کننده امتیاز ویژه خواهند داشت.

 

مراحل مسابقه

مرحله نخست کتبی

 • این مرحله در کتابخانه برگزار می‌گردد و دانشجویان مجاز به استفاده از اینترنت و کتاب های موجود می باشند. کتاب های مناسب نیز در این مرحله مشخص و معرفی می‌گردند. به علاوه با کمک جمعی از اساتید، جزوه ای مناسب از آیات و روایات منصوب به امام رضا (ع) مرتبط با موضوع تهیه و تنظیم خواهد شد تا در اختیار دانشجویان قرار گیرد.
 • سه گروه از گروه های برگزیده وارد مرحله بعد می‌شوند که به صورت شفاهی برگزار می‌شود. در این مرحله سئوالات به صورت عمومی خواهند بود و تنها یک سئوال کلیدی در نظر گرفته خواهد شد.

 مرحله شفاهی

 • سئوالات تحلیلی از سه گروه برتر پرسیده می شود. در این مرحله پیشنهاد شده است که موضوع مورد تصویب به عنوان مبنای طراحی سئوال قرار گیرد و سئوال مورد نظر به صورت استدلالی و مطابقت با مسائل روز طرح و مورد ارزیابی قرار گیرد. در انتهای مسابقه، سخنران به جمع بندی مباحث و تحلیل موضوع مطرح شده به عنوان سئوال خواهد پرداخت.

شیوه تبلیغات

 • از آنجایی که این برنامه برای طرح در جشنواره سراسری حرکت نیز مورد نظر است، لذا این برنامه باید با حضور فعال دانشجویان همراه باشد. تبلیغ همه جانبه دانشجویان با همکاری کارشناسان پژوهشی و اساتید مرتبط ضروری است و نیازمند ساماندهی و هدایت توسط دفتر تحقیقات دانشجویی است. 

زمان پیشنهادی اجرا

 • تبلیغ و ثبت نام گروه های در خرداد ماه انجام خواهد شد تا دانشجویان برای مطالعه آماده شوند.
 • زمانهای پیشنهادی برگزاری برنامه عبارتند از:

       مرحله نخست: 11 مهرماه

       مرحله دوم: 20 مهرماه

شیوه تشویق

 • به گروه برگزیده کمک هزینه سفر به مشهد مقدس اهدا می گردد.

  تاریخ های پیشنهادی در همین محدوده قابلیت تغییر اندک دارد. لذا در صورت همکاری معاونت فرهنگی، بعد از طرح در شورای طرح و برنامه قابل تصمیم گیری بهتری است.

 

15 شهريور 1395